Bushing for Interchangeable Shank

A bushing for use with our interchangeable shanks.